ครั้งที่ 2

ตัวอย่าง Data Center
ตรวจสอบจำนวนการ Login ของ Account Googlehttps://security.google.com/settings/security/secureaccount

Physical Security

2PhysicalSecurity


User Securities

3UserSecurity


Physical Security: Section 6913

GROUP6913


Physical Security: Section 6912

2.Physical_security_6912


Ċ
Pattamaporn Pimhanam,
Jun 16, 2015, 11:10 PM
Ċ
Pattamaporn Pimhanam,
Jun 18, 2015, 12:12 AM
Comments