ผู้สอน

อาจารย์ชลธร อริยปิติพันธ์ Section 6911, 6912 chonthorn.a@bu.ac.th 


อาจารย์ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม Section 6913 @patty_narak : pattamaporn.p@bu.ac.th